تبلیغات
قسمت اول:

حماسه شدو(4پارت):

http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140316205916/sonic/images/thumb/8/86/SU1_cover.jpg/242px-SU1_cover.jpg

پارت اول:

http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140316210019/sonic/images/f/f3/SU1-1.jpg

http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140316210036/sonic/images/3/3a/SU1-2.jpg

http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140316210057/sonic/images/2/2f/SU1-3.jpg

http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140316210115/sonic/images/9/91/SU1-4.jpg

http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140316210131/sonic/images/1/13/SU1-5.jpg